ใบสมัครงาน ใบสมัครงาน Parttime / Trainnee

เลือกโรงแรม / Select a Hotel: * *
ประเภท *
สถาบันการศึกษา *
 
ระดับชั้น / ปี *
สาขา *
 
คณะ *
 
ฝึกงานแผนก / Department : *
 +
 +
ตำแหน่งาน Part Time แผนกอาหารและเครื่องดื่ม / Part time Food & Beverage posiotion : *
ตำแหน่งาน Part Time แผนกแม่บ้าน / Part time House keeping posiotion : *
1. ประวัติส่วนตัว / PERSONAL DATA

 +
 +
ที่พัก / Residence :
 
หอพักพนักงาน / Staff Camp Required? *

2. ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ / EDUCATION-QUALIFICATION SKILLS

 ชื่อสถานศึกษา / Name of Educational Institutesปีสำเร็จการศึกษา / Graduatedวิชาเอก (Major Subj.)
ประถมศึกษา / Primary School
มัธยมศึกษา / Secondary School
อาชีวะ วิชาชีพ / Vocational
มหาวิทยาลัย / University
สูงกว่าปริญญาตรี / Post-Graduate
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ / Computer Skills
 

3. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ / LANGUAGES :

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ / LANGUAGES (List Foreign Languages ONLY) :
ความเข้าใจ
Understanding
การพูด
Speaking
การอ่าน
Reading
การเขียน
Writing
English
Chinese
Russian
German
Others

4. ประวัติการทำงาน / EMPLOYMENY RECORD :

Company 1 :
เงินเดือน / Salary
 โปรดระบุ
Per month
Company 1 :
เดือน/ปี ที่เข้าและออกจากงาน
Date of Employment (Month, Years)
 ระบุ เดือน / ปี
From
To

Company 2 :
เงินเดือน / Salary
 โปรดระบุ
Per month
Company 2 :
เดือน/ปี ที่เข้าและออกจากงาน
Date of Employment (Month, Years)
 ระบุ เดือน / ปี
From
To

Company 3 :
เงินเดือน / Salary
 โปรดระบุ
Per month
Company 3 :
เดือน/ปี ที่เข้าและออกจากงาน
Date of Employment (Month, Years)
 ระบุ เดือน / ปี
From
To

ทราบข่าวการรับสมัครงานจากที่ไหน : *
 
เหตุผลที่ท่านเลือกมาสมัครงานที่นี่ (ให้เลือก 1 ข้อเท่านั้น) : *
 
เงื่อนไขการสมัคร (ยินยอม) *
Terms and Conditions *
ลายเซ็น / Sign *
clear
Powered byFormsite